ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Online službu Na doslech – podpůrná video-setkání v době koronaviru provozuje nezávislá skupina krizových interventů, lektorů a facilitátorů. Tato služba je zaštítěna zapsaným spolkem NVC Brno, z. s., IČ 07338741, spisová značka L 25162/KSBR Krajský soud v Brně. Zodpovědnou osobou je Mgr. Petr Holík petrholik@nenasilnakomunikace.org. Tento portál slouží zejména jako informační platforma a registrační formulář do poradního kruhu, který probíhá formou videohovoru prostřednictvím komunikačního nástroje Zoom. V případě potřeby a po domluvě s účastníky využijeme i jiné komunikační nástroje, např. Google Hangouts/Meet, Whereby, Teams. Vždy dbáme na bezpečnost komunikačního nástroje.

Je pro nás důležité nastavit důvěrné a bezpečné prostředí pro všechny účastníky online poradních kruhů. Proto jsme pro vás připravili tento dokument, který informuje o zásadách ochrany a zpracování osobních údajů a o technickém zajištění online podpůrných kruhů.

Všechny žádosti týkající se poskytování informací či zpracování osobních údajů můžete směřovat na pověřenou osobu, kterou je Mgr. Petr Holík, petrholik@nenasilnakomunikace.org.

K poradnímu kruhu se účastník přihlašuje prostřednictvím registračního formuláře na webu www.nadoslech.cz. Účastník zde zadává své jméno, e-mail, vybírá vhodné datum a čas pro účast na poradním kruhu, může zanechat zprávu pro pořadatele a informovaně a dobrovolně sděluje svůj souhlas, či nesouhlas s vyplněním formuláře. Jediný údaj, který zpracováváme, je e-mail zadaný do registračního formuláře na stránce www.nadoslech.cz. E-mail slouží jako registrace ke konkrétnímu datu a času, ve kterém bude probíhat videohovor. Na zadaný e-mail Vám přijde pozvánka s pokyny k přihlášení a bližší informace o tom, jak podpůrný kruh probíhá. Zavazujeme se Váš e-mail pro jiné účely dále nepoužívat, či jinak dále zpracovávat, archivovat, ani předávat třetím osobám. Součástí registračního formuláře je kolonka na jméno přihlášeného, která je dobrovolná k vyplnění. Jméno slouží pouze k oslovení registrované osoby prostřednictvím e-mailu s pozvánkou.

Videhovory probíhají prostřednictvím komunikačního nástroje Microsoft Skype, případně jiného komunikačního nástroje na základě domluvy s účastníky. Účastník kruhu se přihlašuje dobrovolně k datu a času, které si vybral v registračním formuláři. Osobní údaje si účastníci mohou sdělit během videohovoru na základě vlastního rozhodnutí. Účast ve videohovoru je dobrovolná. Účastí ve videhovoru souhlasí účastník s použitím kamery a zvuku tak, aby bylo vidět jeho obličej a slyšet jeho hlas. Účastník nemusí sdělovat své jméno, pokud nechce, ani jiné své osobní údaje. Videohovor bude probíhat v reálném čase za přítomnosti všech přihlášených. Z videohovoru nebude organizátory poradního kruhu pořizován obrazový, ani zvukový záznam. Všichni přihlášení a zúčastnění se zavazují nepořizovat z videohovoru obraz ani zvuk. Toto pravidlo je založeno na důvěře všech účastníků poradního kruhu. Přihlášením do poradního kruhu vyjadřuje účastník souhlas s tímto pravidlem a zavazuje se ho respektovat.

V případě, že některý z účastníků pozvaných do poradního kruhu pořídí zvukový či obrazový záznam, porušuje výše uvedené pravidlo a provozovatelé webové stránky www.nadoslech.cz za tento skutek nenesou odpovědnost. Po videohovoru budou veškeré údaje (jméno v registračním formuláři, e-mail) bezpečně a trvale smazány. Registrační údaje (jméno, e-mail) neposkytujeme třetím stranám a nijak je nezpracováváme.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje (jméno, e-mail) budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu zpracování, tj. po dobu přípravy videohovoru a jeho průběhu. Pokud ke zpracování vašich osobních údajů nebudou jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraníme do 2 dní po konání videohovoru.

JAKÁ MÁTE PRÁVA A JAK JICH VYUŽÍT

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich ochranu Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovu adresu petrholik@nenasilnakomunikace.org požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány.

Pokud o vás budeme zpracovávat vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu petrholik@nenasilnakomunikace.org upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKY PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na e mailovou adresu petrholik@nenasilnakomunikace.org. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad vašimi zájmy, vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

Pokud bychom zpracovávali vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na výše uvedenou e- mailovou adresu námitky, proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

PRÁVO NA OMEZENÍ PRÁCE S OSOBNÍMI ÚDAJI

Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování vašich osobních údajů včetně jejich vymazání:

a) Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.

b) Pokud bude zpracování vašich osobních údajů protiprávní a vy požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu petrholik@nenasilnakomunikace.org namísto o vymazání o omezení jejich použití.

c) Pokud vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků.

d) Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad vašimi zájmy.

PRÁVO BÝT ZAPOMENUT (PRÁVO NA VYMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

a) Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali.

b) Přestože odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu).

c) Pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad vašimi zájmy, vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

d) Neoprávněně.

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu petrholik@nenasilnakomunikace.org takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje pak nemůžeme ani na vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů V případě, že podle vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.